Suoraan sisältöön

Suojelualueet

Natura 2000

Jyväskylän alueelle sijoittuu 18 Suomen Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa kohdetta. Näistä neljä on enemmän tai vähemmän myös naapurikuntien puolella. Kaupungin puolella Natura-alaa on yhteensä noin 1 946 ha. Kaikki 18 kohdetta on lueteltu alla. Kunkin Natura-kohteen nimestä johtaa linkki valtion ympäristöhallinnon sivulla olevaan alueen tarkempaan esittelyyn.

Sallistensuo - 43 ha (koko ala 69 ha) - keidassuo
Pohjoisjärven metsä - 27 ha - metsää, puustoista suota
Vääräpään lammet ja lähteet - 21 ha - pienvesiä, suoluontoa
Syväojanmäki - 18,6 ha - pienvesiä, suota, metsää
Tervajärvi - 24 ha - tulvajärvi
Eerolanlahti-Rautpohjanlahti - 43 ha - lintuvesialue
Ylistönrinne-Kylmänoron kalliot - 15 ha - lehtoa ja kalliota
Härkösuo - 17 ha - suota

Klikkaa isommaksi
Kanavuori
Klikkaa isommaksi
Härkösuo

Kanavuori-Koskenvuori - 162 ha - kalliota, metsää
Palstonvuori-Jääskelä - 178 ha - erilaisia metsiä
Iilijärven alue - 146 ha (koko ala 889 ha) - metsäluontoa
Särkijärven metsä-Myllyvuori - 142 ha - vanhaa metsää, suota, pienvesiä
Ristisuo - 52 ha - suota
Vanhaselkä-Ruppavuori - 194 ha (koko ala 306 ha) - kalliometsiä, saaria
Vaarunvuoret - 604 ha - vanhaa metsää, lehtoa, suota, kalliota
Putkilahti - 226 ha - lintukosteikkoja, perinnemaisemaa
Lullinvuori-Kustaanvuori-Härköpohja - 1,3 ha (koko ala 96 ha) - jalavalehto
Kivijärvenvuori-Mäyrämäen lehto - 32 ha - vanhaa metsää.

Natura-alueet koostuvat valtion ja kunnan maanomistusten lisäksi lukuisista yksityismaille perustetuista luonnonsuojelualueista.

Metsähallituksen suojelumetsät

Osana valtioneuvoston vuonna 2008 hyväksymää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa (METSO) Metsähallitus on omalla päätöksellään siirtänyt alueita metsätalouskäytöstä suojelun piiriin. Uudet alueet sijoittuvat olemassa olevien suojelualueiden läheisyyteen niitä täydentäen. Jyväskylässä näitä uusia Metso-alueita on viidellä suunnalla yhteensä 374 ha. Kohteiden nimet, pinta-alat ja karttalinkki löytyvät Metsähallituksen www-sivulta.

Luonnonsuojelulain 24 §

Yksityismaiden (= muu kuin valtio) luonnonsuojelualueita on muuallakin kuin Natura-alueilla. Näitä muualle sijoittuvia luonnonsuojelulain 24 §:n nojalla rauhoitettuja ja kaupungin taikka yksityisten omistamia pysyviä suojelualueita Jyväskylässä on 51 kpl. Pinta-alaa niillä on yhteensä 439 ha. Kaupungin omistamat 13 kohdetta sijoittuvat lähelle keskustaajamaa. Kohteet ovat Laajavuoren räme, Riihilampi, Tourujokilaakso, Kärppäkiven lehto, Laajavuoren korpi, Haukkalantien lehto, Sarvivuoren purolaakso, Sallaajärven aarnialue, Ylistönrinne, Vuoritsalon lehmusmetsä, Pitkäruoho, Touruvuoret ja Haapasaari (esittely). Edellä lueteltujen lisäksi kaupunki on myynyt valtiolle suojelutarkoituksiin Päijänteeltä Vähä-Urtin saaren ja Leppävedeltä Mustaniemen.

Luonnonsuojelulain 29 §

Ao. lainkohdan tarkoittamina suojeltujen luontotyyppien alueina kaupungin rajojen sisältä on löytynyt tähän mennessä 43 kohdetta. Näiden pienialaisten suojelualueiden yhteinen pinta-ala on 35 ha. Alueet ovat kolmea tervaleppäkorpea lukuun ottamatta lehmusmetsikköjä. Esimerkkinä näistä pikku kohteista mainittakoon kaupungin omistamat kohteet Kinkovuori 0,537 ha, Satasarvinen 0,074 ha, Kontinvuori 1,48 ha, Kärppäkivi 0,814 ha ja Kaunisharju 0,363 ha. Lisäksi kaupungin alueelta on rauhoitettu uhanalaisen lajin elinympäristöinä muutama paikka yhteiseltä pinta-alaltaan 7 ha.

Metsälain 10 §

Metsälain 10 §:n mukaisten metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden elinympäristöjen hoito- ja käyttötoimenpiteet tulee tehdä elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla.

Metsälakikohteet eivät ole varsinaisia luonnonsuojelualueita. Niillä voidaan mm. tehdä poimintaluontoisia hakkuita, ja pienialaisuusvaatimuksen vuoksi yksittäisen kohteen merkitys on rajallinen. Mutta kohteita on paljon. Jyväskylän alueelta niitä on vuoteen 2011 mennessä kirjattu yli 1 700 kappaletta. Pinta-alaa alueilla on yhteensä 968 ha. Alueilla on toki merkityksensä metsäpeitteen moni-ilmeisyyden säilyttäjänä metsäkuvioista koostuvassa talousmetsän mosaiikissa.

Maakuntakaava

Keski-Suomen maakuntakaava sisältää lisänä edellisiin luonnonsuojelulailla perustettavaksi taikka muulla tavoin suojeltavaksi tarkoitettuja alueita 10 kpl. Ne vaihtelevat alle hehtaarin pienestä lehdosta 35 ha:n lintuvesialueeseen yhteisalaltaan 96 ha.

Ympäristönsuojelusuunnittelija (014) 266 5176

Ympäristönsuojelu

Käyntiosoite:
Kivääritehtaankatu 6
avoinna:
ma-pe 08.00-16.00

Postiosoite:
PL 233
40101 JYVÄSKYLÄ


Vastuualueen johto:
Ympäristöjohtaja
Päivi Pietarinen
puh. (014) 266 5166


Palaute
- Kysy tai anna palautetta
- Palaute jätehuollon käytännön järjestelyistä Mustankorkea Oy:lle


Henkilöstön yhteystiedot
Rakennus- ja ympäristöjaosto
Ympäristönsuojelumääräykset
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
Kaupungin Ympäristö-sivu

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta