Suoraan sisältöön

Asumisterveys ja sisäilma

Asunnon ja muiden sisätilojen, kuten koulujen, päiväkotien tai julkisten kokoontumis- ja majoitushuoneistojen puhtauden, lämpötilan, kosteuden, valon, melun ja säteilyn sekä muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu tiloissa oleskeleville terveyshaittaa.

Terveyshaittaepäily

Epäiltäessä terveyshaittaa tulee ensisijaisesti ottaa yhteys kiinteistön omistajaan tai tämän edustajaan (taloyhtiön isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja, vuokranantaja), joka on velvollinen selvittämään ongelman syytä ja korjaamaan epäkohdat. Esimerkiksi kosteusvauriot kannattaa korjata heti, jotta terveyshaittaa ei pääsisi syntymään.

Sisäilmaneuvonta

Asumisterveysasioissa tarjoamme neuvontapalvelua puhelimitse

ma ja ke klo 9.00 - 10.30

014 266 2388

Asunnontarkastus

Mikäli asunnon tai muun sisätilan omistaja ei perustelluista pyynnöistä huolimatta ryhdy tarvittaviin selvitys- ja korjaustoimiin, asukas voi ottaa yhteyttä terveystarkastajaan. Terveystarkastaja tarkastaa asunnon ja arvioi, onko asunnossa mahdollisesti terveydensuojelulain mukaista terveyshaittaa aiheuttava olosuhde.

Tällaisena pidetään esim. kosteusvauriota, näkyvää tai näyttein todettavaa hometta, liian alhaista lämpötilaa, korkeaa radonkaasupitoisuutta tai liiallista melua. Mikäli haitta todetaan, terveystarkastaja antaa neuvoja ja voi tarvittaessa kehottaa kiinteistön omistajan tekemään tarvittavat jatkoselvittelyt sekä poistamaan terveyshaitan aiheuttajan esim. korjaamalla rakenteet. Mikäli kehotusta ei noudateta, voidaan asiasta tehdä terveydensuojeluviranomaisen korjausmääräys. Aloite tarkastukseen voi tulla myös omistusasunnossa asuvalta.

Asunnontarkastuspyyntö voidaan tehdä oheisella lomakkeella sähköisesti. Lomake tulee täyttää mahdollisimman kattavasti, jolloin perustiedot välittyvät ennen mahdollista tarkastusta. Tietojen perusteella voidaan hankkia taustatietoja, jotka helpottavat ja nopeuttavat itse tarkastusta. Lomake voidaan lähettää sähköisesti ympäristöterveydenhuollon sähköpostilaatikkoon, josta se ohjautuu käsittelyyn.

Lomakkeen avaamiseen tarvitaan Adobe Reader -ohjelma. Se kannattaa päivittää uusimpaan versioon, mikäli lomake eivät avaudu normaalisti. Ohjelman voit ladata ilmaiseksi täältä.

Ensitarkastus on maksuton. Mahdollisista tarvittavista lisäselvityksistä sovitaan tarkastuksen yhteydessä erikseen. Terveystarkastajan suorittamista jatkoselvittelyistä, kuten ilman ja materiaalien mikrobitutkimuksista ja näytteenotosta peritään kustannuksia vastaava maksu.

Lisätietoja asuntojen ja muiden vastaavien oleskelutilojen sisäilmaan vaikuttavista tekijöistä ja ohjearvoista on saatavilla mm. STM:n asumisterveysohjeessa.

Terveyshaitan poistamiseen asunnosta on mahdollista saada Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) avustusta (terveyshaitta-avustus).

Sisäilmastoryhmät

Kunnat (Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen) ovat perustaneet sisäilmastoryhmiä selvittämään julkisten tilojen sisäilmaongelmia. Sisäilmastoryhmä on moniammatillinen asiantuntijajäsenistä koostuvia ryhmä, jossa on edustettuna mm. tilan käyttäjät, kiinteistön omistaja, työterveys, työsuojelu ja terveysvalvonta.

Suunnitelmallinen valvonta

Ympäristöterveydenhuolto valvoo säännöllisesti sen toimialaan kuuluvien terveydensuojelulaissa määriteltyjen huoneistojen olosuhteiden terveydellisyyttä. Valvontaa varten laaditaan vuotuinen valvontasuunnitelma. Suunnitelma perustuu valtakunnalliseen valvontaohjelmaan ja kohdekohtaiseen riskinarvioon.

Radon

Radon on maaperästä peräisin oleva hajuton, mauton ja väritön kaasu, joten sen pystyy tunnistamaan huoneilmasta vain tarkoitusta varten kehitetyillä mittauslaitteilla. Asunnon radonpitoisuuden voi selvittää talvisaikaan (marraskuu-huhtikuu) tehtävällä mittauksella. Tätä varten voi tilata Säteilyturvakeskuksesta mittauspurkin, joka pidetään asunnossa kahden kuukauden ajan ja lähetetään Säteilyturvakeskukseen takaisin analysoitavaksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (944/92) mukaan asunnon huoneilman radonpitoisuus ei saisi ylittää arvoa 400 Bq/m3. Uudisrakennukset tulisi suunnitella ja rakentaa siten, ettei radonpitoisuus ylitä arvoa 200 Bq/m3.

Ympäristöterveydenhuolto on tehnyt toimialueellaan radonkartoituksia, joiden tuloksia voi tiedustella asianomaiselta terveystarkastajalta.

Lisätietoa radonista ja sen huomioimisesta rakennusvaiheessa löydät mm. Säteilyturvakeskuksesta (STUK).

Henkilöstön yhteystiedot

Lisätietoja sisäilmasta saat mm. seuraavilta tahoilta:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV)
Keski-Suomen ELY-keskus
Sisäilmayhdistys
Hengitysliitto
Allergia

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta