Suoraan sisältöön

Vesiensuojelu

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää erinäisiä vesilain mukaisia tutkimuslupia, veden ja jäteveden johtamislupia sekä vesihuoltolain mukaisen vapautuksen viemäriin liittymisestä ja se valvoo toimialueellaan ko. lakien nojalla annettujen päätöksien ja määräysten noudattamista.Metsälampi ruska-aikaan

Kaupungin vesistöjen vedenlaadun tarkkailu tapahtuu ympäristölupapäätöksessä annettujen ohjeiden tai Keski-Suomen ELY-keskuksen laatimien tarkkailuohjelmien mukaisesti.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskevan ns. nitraattiasetuksen sekä haja-asutusalueiden jätevesien puhdistamista koskevan asetuksen valvonnasta vastaava viranomainen kunnassa.

Niin pinta- kuin pohjavedetkin huomioon ottava laki vesienhoidon järjestämisestä (1299/2004) (FINLEX) edellyttää vesistöalueille laadittavaksi mm. vesien laadun, riittävyyden, kestävän käytön, tulvasuojelun, virkistyksen ja vesiekosysteemien suojelun huomioon ottavat suunnitelmat ja ohjelmat.

Lain tarkoittamista tehtävistä huolehtii toimialueellaan pääosin ELY-keskus. Kunnan ympäristönsuojelu osallistuu ao. vesienhoidon järjestämiseen siten kuin laki vesienhoitoalueen eri viranomaisilta edellyttää.

Jyväskylän Tourujoen valuma-alueen vesistöt eivät ole vielä hyvässä tilassa. Tourujoen valuma-alueen vesistöjen tila -raportissa käy ilmi, että järvien vedenlaatu ei ole juurikaan muuttunut viime vuosikymmenen aikana. Kaupungin ympäristönsuojelu on toteuttanut valuma-alueella haja-asutuksen ja maatalouden vesiensuojeluneuvontaa sekä tehokalastusta, mutta vedenlaatu Tuomio-, Palokka-, Alva- ja Puuppolanjärvissä on tyydyttävä. Vedenhankinnan ja vesien virkistyskäytön kannalta tärkeälle Tuomiojärvelle on vuonna 2012 laadittu kunnostussuunnitelma, jonka tavoitteena on järven hyvän ekologisen tilan saavuttaminen vuoteen 2021 mennessä.

Kaupungin ympäristönsuojelussa laaditaan riskipohjavesialueille suojelusuunnitelmia. Vuonna 2011 on opinnäytetyönä valmistunut Vesangan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ja siihen on tehty ympäristönsuojelussa täydennysliite. Vuonna 2012 ovat valmistuneet Kaivoveden, Liinalammen ja Keljonkankaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ja vuonna 2013 Kirrin ja Keski-Palokan sekä Vihtakankaan suojelusuunnitelmat.

Ympäristönsuojelupäällikkö (014) 266 5171

Ympäristönsuojelu

Käyntiosoite:
Kivääritehtaankatu 6
avoinna:
ma-pe 08.00-16.00

Postiosoite:
PL 233
40101 JYVÄSKYLÄ


Vastuualueen johto:
Ympäristöjohtaja
Päivi Pietarinen
puh. (014) 266 5166


Palaute
- Kysy tai anna palautetta
- Palaute jätehuollon käytännön järjestelyistä Mustankorkea Oy:lle


Henkilöstön yhteystiedot
Rakennus- ja ympäristöjaosto
Ympäristönsuojelumääräykset
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
Kaupungin Ympäristö-sivu

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta