Suoraan sisältöön

Haja-asutuksen jätevedet

Haja-asutusalueiden jätevesien puhdistamista koskeva asetus (209/2011) edellyttää, että vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla käytössä olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmästä on laadittuna selvitys sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. Laatiminen on kiinteistön omistajan vastuulla. Ympäristöhallinnon sivulta löytyy selvityksen tekoa varten lomake.

Jätevesien käsittelyjärjestelmän on oltava sellainen, että sillä voidaan normaalioloissa saavuttaa asetuksen mukainen puhdistustaso. Käytännössä jätevesien käsittelyvaihtoehtoja ovat kiinteistöjen yhteinen taikka kiinteistökohtainen pienpuhdistamo, maasuodattamo tai -imeyttämö. Kompostoivat käymälät ovat suositeltavia ympäristönsuojelun kannalta, mutta silloinkin pesuvedet on suodatettava tai imeytettävä. Vähäiset jätevedet (ns. kantovesi) voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos siitä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiin on hajajätevesiasetuksen nojalla sisällytetty jätevesien käsittelyn vyöhykkeet.kirkasvetinen lampi Jäteveden vähimmäispuhdistustason vyöhykettä ovat alueet, joilla talousjätevesistä aiheutuva ympäristökuormitus ja -vaikutus on vähäistä, eikä jätevesien vaikutuspiirissä ole herkästi pilaantuvia kohteita. Näillä alueilla noudatetaan asetuksen 3 § edellyttämiä jäteveden puhdistustehon vähimmäisvaatimuksia.

Jäteveden tiukemman puhdistustason vyöhykkeeseen kuuluvat pohjavesialueet ja alle 150 metrin etäisyydellä vesistöjen rannasta olevat alueet. Tiukemman puhdistustason alueella jätevesijärjestelmän puhdistustehon tulee täyttää hajajätevesiasetuksen 4 § vaatimukset.

Jätevesisäädökset ja -määräykset koskevat heti uudisrakentamista sekä kiinteistöjä, joilla tehdään lupaa tai ilmoitusta edellyttäviä korjauksia tai muutoksia. Tällöin kunnan rakennusvalvontaviranomainen hyväksyy jätevesijärjestelmää koskevan suunnitelman. Ennen vuotta 2004 rakennetut käyttökuntoiset jätevesijärjestelmät tulee korjata ajan tasalle 15.3.2016 mennessä.

Kiinteistönomistajat, jotka asuvat omistamallaan kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011, saavat vapautuksen kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmän puhdistustasovaatimuksista.

Katso myös opas jätevesijärjestelmien suunnitteluun ja rakentamiseen haja-asutusalueella. Hyödyllistä lisätietoa asiasta löytyy myös Suomen ympäristökeskuksen www-sivulta Kiinteistön jätevesien käsittely, Käymäläseura Huussi ry:n sivulta sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun www-sivuilta Vesihuoltohanke.

Ympäristötarkastaja (014) 266 5170
Ympäristötarkastaja (014) 266 5172

Ympäristönsuojelu

Käyntiosoite:
Hannikaisenkatu 17
avoinna:
ma-pe 08.00-16.00

Postiosoite:
PL 233
40101 JYVÄSKYLÄ


Vastuualueen johto:
Ympäristöjohtaja
Päivi Pietarinen
puh. (014) 266 5166


Palaute
- Kysy tai anna palautetta
- Palaute jätehuollon käytännön järjestelyistä Mustankorkea Oy:lle


Henkilöstön yhteystiedot
Rakennus- ja ympäristöjaosto
Ympäristönsuojelumääräykset
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
Kaupungin Ympäristö-sivu

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta