Suoraan sisältöön

Maatalouden vesiensuojelu

Maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskeva ns. nitraattiasetus (FINLEX) ja maatalouden ympäristötukijärjestelmä ovat keskeisiä keinoja maataloudesta vesiin johtuvan ravinnekuormituksen vähentämisessä. Nitraattiasetus koskee kaikkia maatalouden harjoittajia, mutta ympäristötukijärjestelmään liittyminen on vapaaehtoista. Käytännössä lähes kaikki peltoala on tukijärjestelmän piirissä.maatalouden läheisiä vesiä Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen toimii nitraattiasetuksen mukaisissa asioissa valvontaviranomaisena siten kuin ympäristönsuojelulain 13 luvussa säädetään.

Ympäristötoimessa on laadittu viljelijöille suunnattu Maatalouden vesiensuojelu - tietopaketti viljelijöille. Oppaaseen on koottu tiivistetysti maatalouden ympäristötukiin liittyviä ja muita keinoja ravinteiden vesistöön huuhtoumisen vähentämiseksi. Hevostiloille on koottu oma opas, Hevostilojen ympäristönsuojeluohje, jonka palvelee hevostilojen tietolähteenä ympäristönsuojelu- ja lupa-asioissa.

Nitraattiasetus ohjeistaa lannoitteiden peltoon levittämisen ajankohtia, tapaa, määriä ja sijaintia. Asetuksen mukaan mm. lannan levitys routaantuneeseen, lumipeitteiseen tai veden kyllästämään maahan on kielletty, ja typpilannoitus on kielletty viittä metriä lähempänä vesistöä. Typpilannoituksen mitoituksen ja lannoitteiden levityksen tavoitteena on maan ravinnetasapainon säilyminen. Asetus sisältää ohjeet typpilannoituksen vuosittaisista enimmäismääristä eri viljelykasveille. Lannoitukseen käytetyistä typpilannoitteista ja satotasoista on pidettävä kirjaa. Peltoon levitettävästä lannasta tulee tehdä typpianalyysi viiden vuoden välein.

Lannan varastointi

Karjanlannan ja virtsan varastointitilan tulee olla niin suuri, että siihen mahtuu vuoden aikana kertynyt lanta lukuun ottamatta laitumelle jäävää lantaa. Poikkeaminen varastointitilavuudesta on mahdollista, mikäli lanta luovutetaan hyödyntäjälle, jolle on myönnetty ympäristölupa vastaanottaa sitä tai lantaa luovutetaan toiselle viljelijälle lantalaan varastoitavaksi (kts. Lupa- ja ilmoitusasiat; Lannanluovutussopimus).

Kuivikelantaa voidaan työteknisistä ja hygieenisistä syistä varastoida asianmukaisesti tehdyssä ja peitetyssä patterissa. Patteria ei saa sijoittaa tulvanalaisille alueille eikä pohjavesialueille. Varastointitilavuudesta poikkeamista taikka patterointia aikovan maataloustoiminnan harjoittajan on tehtävä asiasta ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (Kts. Lupa-ja ilmoitusasiat: Lannan patterointi).

Ympäristötarkastaja (014) 266 5177
Ympäristötarkastaja (014) 266 5170

Ympäristönsuojelu

Käyntiosoite:
Kivääritehtaankatu 6
avoinna:
ma-pe 08.00-16.00

Postiosoite:
PL 233
40101 JYVÄSKYLÄ


Vastuualueen johto:
Ympäristöjohtaja
Päivi Pietarinen
puh. (014) 266 5166


Palaute
- Kysy tai anna palautetta
- Palaute jätehuollon käytännön järjestelyistä Mustankorkea Oy:lle


Henkilöstön yhteystiedot
Rakennus- ja ympäristöjaosto
Ympäristönsuojelumääräykset
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
Kaupungin Ympäristö-sivu

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta